Strona główna / Wynagrodzenia
Wynagrodzenia pracowników Drukuj Email
 
Uchwała Nr XIV/87/2003
Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 15 lipca 2003 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wartości punktów służących do obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej - Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jenolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593 ze zmianami oraz paragraf 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.nr 61 z 2000 r. poz.708/
 
Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:
 
§ 1.

 Za wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania przyjmuje się kwotę 800,00 zł. Za wartość punktu służącego do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przyjmuje się kwotę 6,00 zł.

Tabela punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.