Strona główna
JUŻ PŁYWAM Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 13 Czerwiec 2015 08:00

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

,, JUŻ PŁYWAM ”

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Już Pływam” realizowanym przez Gminę Dobczyce w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży .

 

2. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

 

3. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania na grupę w okresie od 07.IX.2015 r. do 30.XI.2015 r.

 

4.Cel projektu:

a) wzrost bezpieczeństwa dzieci z terenu Małopolski korzystających z kąpielisk;

b) nabycie podstawowych umiejętności pływackich;

c) profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa;

d) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów

e) zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

5. Adresaci programu:

Uczniowie z niżej wymienionych szkół podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa w Dobczycach - 90 uczniów

b) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - 15 uczniów

c) Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach - 15 uczniów

d) Szkoła Podstawowa w Stadnikach - 30 uczniów

e) Szkoła Podstawowa w Kornatce - 15 uczniów

 

6. Miejsce realizacji projektu :

Kryta pływalnia

Basen w Proszówkach

Proszówki 365

32-700 Bochnia

 

7. Niniejszy regulamin określa

a) warunki uczestnictwa w projekcie

b) zasady rekrutacji

c) zasady uczestnictwa

d) zasady monitoringu uczestników

 

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

1. Projekt skierowany jest do dzieci z terenu Gminy Dobczyce uczęszczających do klas I – VI szkół podstawowych .

 

2. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie ( zał. Nr.1)

§ 3

Zasady rekrutacji


1. Rekrutację w placówkach prowadzić będzie zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektora szkoły .

 

2. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy :

a) wypełnienie przez zainteresowanego rodzica niepełnoletniego ucznia deklaracji uczestnictwa w projekcie,

b) dołączenie do deklaracji :

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2),

-oświadczenia rodzica o braku przeciwwskazań do nauki pływania (zał. nr 3)

c) stworzenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej,

d) powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie .

 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się 22.06.2015 r. i potrwa do 03.07.2015 r. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia pełnej dokumentacji. Ostateczna lista uczestników będzie dostępna w placówce 30.07.2015 r

 

4. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku:

- rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej;

- skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty na konto do dnia 07.09.2015 r..

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje opiekun grupy po uzgodnieniu z koordynatorem projektu.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

 

2. Uczestnicy zobowiązani są w terminie do 7 września 2015 r. do wpłaty w wys. 100zł /po zakwalifikowaniu się do udziału/ na konto Urzędu Gminy w Dobczycach Nr 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002 (na dowodzie wpłaty w pozycji „tytułem” należy wyraźnie napisać nazwę placówki do której uczęszcza dziecko oraz imię i nazwisko ucznia)

 

3. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwiona na 20 % zajęć .

 

4. Na poszczególnych zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo obecność i odnotowywana w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

 

5. Wyjazdy uczestników na basen odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramami w poszczególnych placówkach.

Miejsce zbiórki / wyjazd , powrót / z parkingu szkoły.

 

§ 5

Zasady monitoringu uczestników projektu

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do systematycznego uczestniczenia w zajęciach oraz wypełniania ankiet monitorujących dotyczących uczestnictwa w projekcie i realizowanych działań .


§ 6

Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu .

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach www.zobjo.dobczyce.pl

 

 

 

 

Uchwały Oświatowe

Certyfikaty