Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXVII/335/09
Drukuj Email

Uchwała Nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Dobczyce działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/335/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

w sprawie: zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Dobczyce działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 roku, Nr. 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt 2 , art.91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(tj.Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm. ) Rada Miejska w Dobczycach, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwała reguluje zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych zwanych dalej szkołami i placówkami określonymi w art.42 ust.3 Ustawy Karty Nauczyciela.

 

§ 2

 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach obniża się, z dniem powierzenia funkcji, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w Art. 42 ust 3 Ustawy Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnice między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielom zastępstwo.

 

§ 4

 

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą realizować godziny ponadwymiarowe, jeżeli ze szkolnego planu nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin niż określona w § 2.

 

§ 5

 

W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

 

§ 6

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi:
  1. dla pedagoga        -       20 godzin
  2. dla psychologa      -       20 godzin
  3. dla logopedy         -       20 godzin.
 

§ 7

 

Traci moc Uchwała Nr XLIV/412/2005 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobczyce.

 

§ 8

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i  Miasta Dobczyce.

 

§ 9

 

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia , z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku.
 

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/335/09

 

 

 

Uchwały Oświatowe