Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXVII/334/09
Drukuj Email

Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia publicznej szkoły muzycznej I-go stopnia w Dobczycach.

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/334/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 5 ust. 5b, art. 5c pkt. 1 oraz art. 58 ust. 1 i 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm./. Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Dobczycach, zwaną dalej szkołą.
  2. Siedzibą Szkoły jest miasto Dobczyce.
  3. Szkoła jest prowadzona jako jednostka budżetowa Gminy Dobczyce.
  4. Organ prowadzący wyposaża szkołę w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w statucie.

§ 2

 

  1. Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
  2. Niniejsza Uchwała stanowi akt założycielski szkoły.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 

Pliki do pobrania:

  1. Statut szkoły muzycznej I-go stopnia w Dobczycach

 

 

Uchwały Oświatowe