Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXVI/320/09
Drukuj Email

Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach.

 

 

Uchwała Nr XXXVI/320/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 maja 2009.

 

w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z póź. zm./ Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użykowego na okres dziesięciu lat zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach o powierzchni 210 m², na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 892 dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr 15576.   

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwały Oświatowe