Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXVI/319/09
Drukuj Email

Uchwała nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 maja 2009 r.
 

 

w sprawie: zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:

 

§ 1
 
Zamierza się z dniem 1 września 2009 r. utworzyć Szkołę Muzyczną I stopnia w Dobczycach.
 
§ 2
 
Założenie Szkoły, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie uzależniona od zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Dobczyce a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
§ 3
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwały Oświatowe