Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXV/308/09
Drukuj Email

Uchwała Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej.

 

 

Uchwała Nr XXXV/308/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie: likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 roku filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej od Małopolskiego Kuratora Oświaty zgodnie z pismem NKOS.I.ZD/511/25/09 z dnia 10 marca 2009 roku Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2009 roku Filię Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Uchwały Oświatowe