Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXIV/300/09
Drukuj Email

Uchwała Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę Dobczyce.

 

Uchwała Nr XXXIV/300/09
Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 17 marca 2009 r.

 

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę Dobczyce.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz.U, z 2006 r. Nr 97, poz.647 z późn. zm./, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela", w związku z art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami), zwanego dalej „Rozporządzeniem", po ustawowym uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo -wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela i Rozporządzenia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  3. Uchwała ma zastosowanie od 01.01.2009 r.

 


Pliki do pobrania:

 

  1. Regulamin dodatków dla nauczycieli
 

Uchwały Oświatowe