Strona główna / 2009 / Uchwała Nr XXXIII/290/09
Drukuj Email
Uchwała Nr XXXIII/290/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18.02.2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej.
 
 
 

Uchwała Nr XXXIII/290/09
Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 18 lutego 2009 r.

 

w sprawie: zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej z dniem 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uczniowie likwidowanej filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Kornatce.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce, a w szczególności zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do:

  • poinformowania Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej w celu uzyskania opinii,
  • poinformowania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Kornatce z siedzibą w Brzezowej. 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwały Oświatowe