Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXIII/213/2008
Drukuj Email

Uchwała Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie akceptacji udziału w charakterze Partnera Gminy Dobczyce z firmą Nowe Motywacje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie realizacji projektów przygotowanych dla mieszkańców Gminy Dobczyce, w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
Uchwala Nr XXIII/213/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie: akceptacji udziału w charakterze Partnera Gminy Dobczyce z firmą Nowe Motywacje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie realizacji projektów przygotowanych dla mieszkańców Gminy Dobczyce, w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Dobczyce akceptuje współpracę z firmą Nowe Motywacje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Liderem, w zakresie realizacji projektów przygotowanych dla mieszkańców Gminy Dobczyce, w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich", przyjmując rolę i obowiązki Partnera w projekcie.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Lidera i Partnera przedstawiony zostanie w umowie o partnerstwie oraz we wnioskach o dofinansowanie.

3. W przypadku podpisania umów dotacyjnych otrzymane środki zostaną przekazane w wysokości i na cele wskazane w zawartej umowie o partnerstwie i umowach dotacyjnych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwały Oświatowe