Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXII/203/2008
Drukuj Email

Uchwała Nr XXII/203/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadania "Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010".
Uchwala Nr XXII/203/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadania „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dobczycach
uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na realizację zadania: „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010" do kwoty 410.078,00 zł, /słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy złote/ ponad granicę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2008.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zawarcia umowy w zakresie zadania o którym mowa w § 1.

§ 3

1. Środki na pokrycie zobowiązań zostaną ujęte w budżetach lat następnych w następujących wysokościach:

a)   2009 r.             - 258.707,00 zł.

b)   2010 r.             - 151.371,00 zł

2. űródłem pokrycia zobowiązań wymienionych w § 1 będą dochody własne Gminy.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwały Oświatowe