Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XX/187/2008
Drukuj Email

Uchwała Nr XXI/187/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie akceptacji udziału wniosku Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach w konkursie Priorytetu IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Uchwała Nr XXI/187/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 1 kwietnia 2008 r.

w sprawie: akceptacji udziału wniosku Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach w konkursie Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Akceptuje się udział wniosku pt.: „Wszyscy równi w nauce" Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach w konkursie w ramach Poddziałania 9.1.2 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

2. W przypadku podpisania umowy dotacyjnej otrzymane środki zostaną przekazane w wysokości i na cele wskazane we wniosku i umowie dotacyjnej dla Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach.

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwały Oświatowe