Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XX/184/2008
Drukuj Email

Uchwała Nr XX/184/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty stałej za świadczenie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce.
UCHWAŁA NR XX/184/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce.

Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce w zakresie
podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze do pięciu godzin dziennie.

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.

3. Przez dzieci w wieku 3 lat, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja do przedszkola kończą 3 lata.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku."
 
2. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

2. Do oddziału integracyjnego w przedszkolu na wniosek rodziców przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz dzieci pełnosprawne na warunkach określonych w ust. 1.

3. Zapisy dzieci do przedszkola przyjmowane są w dniach 1-31 marca każdego roku.

4. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc jakimi dysponuje przedszkole, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor. Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady rekrutacji określa statut przedszkola.

5. Rekrutacja dzieci do przedszkola może odbyć się również w formie elektronicznej.

6. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

7. Dzieci, które uczęszczają do przedszkola na kolejny rok szkolny zapisywane są na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (opiekunów prawnych) o zamiarze korzystania z danego przedszkola w następnym roku szkolnym. Deklarację niniejszą rodzice składają w terminie od 1-31 marca każdego roku.

8. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą korzystać z samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobczyce, w miarę wolnych miejsc, po uprzednim zawarciu między gminami stosownego porozumienia.

9. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązany jest przy zapisywaniu dziecka do przedszkola złożyć kartę zapisu dziecka. Rodzice (opiekunowie prawni) zapisujący dzieci do przedszkola w trybie określonym w ust. 7 nie składają karty zapisu, dołączając jedynie w razie wystąpienia takiej potrzeby do deklaracji o zamiarze korzystania z przedszkola w następnym roku szkolnym korektę danych podanych w karcie zapisu dziecka złożonej w przedszkolu w latach wcześniejszych.

10. Postanowienia ust. 1 do ust 9 stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

11. Wysokość opłat oraz zakres świadczeń udzielanych przez publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola /szkoły/ a rodzicami (opiekunami) dziecka - stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

12. Umowa powinna być podpisana przez obie strony do 15 kwietnia każdego roku.

13. Nie podpisanie umowy przez rodzica dziecka (prawnego opiekuna) w terminie wskazanym w ust. 12 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

14. Umowa podpisywana jest na okres od 1 września i nie dłużej niż do 30 czerwca każdego roku.

15. W przypadku przyjęcia dziecka w terminie innym niż określony w ust. 12, umowa powinna być podpisania najpóźniej w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

16. Zmiany zapisów umowy (godziny uczęszczania dziecka do przedszkola, wysokość opłat, liczba posiłków itp.) wymagają aneksowania umowy.

17. Umowa może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia umowy może być skrócony do jednego tygodnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor."

§ 2
 
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Uchwała ma zastosowanie od 01.03.2008 r.

 

 

Uchwały Oświatowe