Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XIX/168/2008
Drukuj Email

Uchwała Nr XIX/168/2008 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wykokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce.
Uchwała Nr XIX/168/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokość opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce.

§ 2

Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:

1) dzieci i uczniowie uczęszczający do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

2) pracownicy szkoły, w tym aktualnie zatrudnieni nauczyciele oraz pracownicy administracyjno - obsługowi.

§ 3

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

1)  Opłata  za  posiłek  dla  ucznia  uwzględnia   koszt  surowców zużytych  do przygotowania posiłku (wsad do kotła).

2)  Opłata za posiłek dla pracowników szkoły obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku i składa się z:
a) kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku,
b) kosztu wytworzenia posiłku (wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania stołówki).

§ 4

1. Ustala się dzienny koszt posiłku dla ucznia w wysokości:
a)  w Szkole Podstawowej w Dobczycach:
- 3,00 zł za obiad dwudaniowy
b)  w Szkole Podstawowej w Kornatce:
- 2,80 zł za obiad dwudaniowy

-1,40 zł za połówkę obiadu dwudaniowego

2. Ustala się dzienny koszt posiłku dla pracownika szkoły w wysokości:
a)  w Szkole Podstawowej w Dobczycach:
- 6,00 zł za obiad dwudaniowy w tym 3,00 zł - koszt wytworzenia posiłku
b)  w Szkole Podstawowej w Kornatce:
- 6,50 zł za obiad dwudaniowy w tym 3,70 zł - koszt wytworzenia posiłku

§ 5

Z opłat za posiłki zwolnieni są uczniowie, za których stawkę żywieniową pokrywa Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

§ 6

1. Opłaty za posiłki należy wnosić miesięcznie z góry, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
2. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
3. W przypadku nieobecności osób korzystających z posiłków, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, począwszy od
następnego dnia po zgłoszeniu faktu nieobecności nauczycielowi świetlicy lub osobie upoważnionej przez dyrektora szkoły.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

Uchwały Oświatowe