Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXX/262/08
Drukuj Email

Uchwała Nr XXX/262/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie sfinansowania porozumienia z Gminą Kraków.

 

 

Uchwała Nr XXX/262/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 grudnia 2008 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie sfinansowania porozumienia z Gminą Kraków.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe na realizację porozumienia z gminą Kraków w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Dobczyce, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Kraków.
 
§ 2
 
  1. Środki   na   pokrycie   zobowiązań   zostaną  ujęte   w   budżecie   na   rok   2009 w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
  2. Źródłem pokrycia zobowiązań wymienionych w § 1 będą dochody własne Gminy.

§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwały Oświatowe