Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXVI/230/08
Drukuj Email

Uchwała Nr XXVI/230/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce
UCHWAŁA NR XXVI / 230 /08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty stałej za świadczenia
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce

Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość dziennej stawki związanej w wyżywieniem dziecka w wynosi:
a)  w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Dobczycach:
- 4,50 zł za korzystanie z trzech posiłków
- 4,00 zł za korzystanie z dwóch posiłków
b)  w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Dobczycach:
- 5,00 zł za korzystanie z trzech posiłków
- 4,00 zł za korzystanie z dwóch posiłków
c)  w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kornatce:
- 1,00 zł za korzystanie tylko ze śniadania
- 1,60 zł za korzystanie tylko z obiadu
- 2,60 zł za korzystanie z dwóch posiłków
d)  w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Brzączowicach:
- 5,00 zł za korzystanie z trzech posiłków
- 4,00 zł za korzystanie z dwóch posiłków."
§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Uchwała ma zastosowanie od 01.09.2008 r.
 

Uchwały Oświatowe