Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXVI/231/08
Drukuj Email

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stłówek szkolnych oraz wysokości opłat za posilki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce.
UCHWAŁA NR XXVI / 231 /08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1
 
W Uchwale Nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia  29 stycznia  2008  roku w sprawie  ustalenia zasad  korzystania ze
stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za  posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce wprowadza się następujące zmiany:

1.   § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dzienny koszt posiłku dla ucznia w wysokości:
a) w Szkole Podstawowej w Kornatce:
- 3,20 zł za obiad dwudaniowy
-1,60 zł za połówkę obiadu dwudaniowego"

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dzienny koszt posiłku dla pracownika szkoły w wysokości:
a) w Szkole Podstawowej w Kornatce:
-  7,20 zł za obiad dwudaniowy w tym 4,00 zł - koszt wytworzenia posiłku"
§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3.  Uchwała ma zastosowanie od 01.09.2008 r.
 

Uchwały Oświatowe