Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXV/226/08
Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/532/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobmo i rodzinom w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Uchwała Nr XXV/226/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXII/532/06 Rady Miejskiej W Dobczycach z dnia 29.08.2006 r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 26 poz. 186) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXII/532/06 Rady Miejskiej W Dobczycach z dnia 29.08.2006r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną sobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", §2 otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w całości lub w części.

2. Zwrot wydatków o których mowa w ust. 1 kształtować się będzie w następujący sposób:

-  w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 150%, kryterium dochodowego, o którym mowa w art., 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w całości.

-  w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art., 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej odpłatność za posiłek wynosi 50% wydatków poniesionych na przyznany posiłek.

-  w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art., 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w całości.

4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2008 roku.

 

Uchwały Oświatowe