Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXIV/222/08
Drukuj Email

Uchwała Nr XXIV/222/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację programu "Edukacja z Internetem - DSL TP w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach".

 
 
 
Uchwała Nr XXIV/222/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację programu „Edukacja z Internetem - DSL TP" w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dobczycach
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na realizacją programu „Edukacja z Internetem - DSL TP" w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach do kwoty 1.954,44 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt cztery zł 44/100/ ponad granicę ustaloną w uchwale Budżetowej na rok 2008.

§ 2

1.  Środki na pokrycie zobowiązania zostaną ujęte w budżetach lat przyszłych w następujących wysokościach:

a) 2009 r.- 1.302,96 zł,
b) 2010 r.- 651,48 zł.

2.  űródłem pokrycia zobowiązań wymienionych w § 1 będą dochody własne Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwały Oświatowe