Strona główna / 2008 / Uchwała Nr XXIV/217/08
Drukuj Email

Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/412/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobczyce.

 
 
 
UCHWAŁA NR XXIV/217/08
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/412/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobczyce

Działając na podstawie art, 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 3, art. 42a ust. 3 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/412/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31   maja  2005   roku  w sprawie   zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobczyce wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt. 1 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

1
Dyrektor Przedszkola Samorządowego czynnego 5 godzin dziennie, liczącego:
 
 a) do 2 oddziałów
12
b) 3 oddziały
10
c) od 4 do 5 oddziałów
8
d) od 6 oddziałów
5

§ 2
 
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3.   Uchwała ma zastosowanie od 01.09.2008 r.
 

Uchwały Oświatowe