Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XVII/156/2007
Drukuj Email
 
Uchwała Nr XVII/156/2007 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
 
 
 
Uchwała nr XVII/156/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce na rok 2008

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późn, zm./, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela", w związku z art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem", po ustawowym uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1.   § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznawany jest w wysokości do 35 % jego wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych."

2.   dodaje się § 5 ust. 5 Regulaminu o brzmieniu:

„5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny."

3.   § 10 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się pracę zgodnie z § 9 Rozporządzenia.

2.  Wysokość dodatku za pracę nauczycieli w warunkach uciążliwych przyjmuje się w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

3. Dodatek wypłaca się z dołu."

§ 2
 
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
 
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

3.   Uchwała ma zastosowanie od 01.01.2008 r.                          


 

Uchwały Oświatowe