Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XV/148/07
Drukuj Email
Uchwała Nr XVI/148/2007 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce.
 
Uchwała Nr XVI/148/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze do pięciu godzin dziennie.

§ 2

1. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości:
a) do dnia 31.08.2008 r. - 7%, a od dnia 01.09.2008 r. - 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, (w zaokrągleniu do pełnych złotych), ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) dla publicznych przedszkoli samorządowych Gminy Dobczyce,
b)  do dnia 31.08.2008 r. - 4,5%, a od dnia 01.09.2008 r. - 6 %kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, (w zaokrągleniu do pełnych złotych), ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2. Rodzic (prawny opiekun) dziecka ma prawo w uzasadnionych przypadkach /tj. np. niepełnosprawność w dziecka, przewlekła choroba, sytuacja materialna rodziny/ ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce.

3. Zwalnia się z opłaty stałej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku, gdy:
a)  rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i nie posiadają własnych źródeł dochodu,
b)  dziecko jest niepełnosprawne i wymaga opieki specjalistycznej, a rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
c) rodzina znalazła się czasowo w bardzo trudnej  sytuacji  spowodowanej wydarzeniami losowymi.
4. Zwolnienia z opłaty stałej udziela się na podstawie wniosku rodziców (opiekunów prawnych) oraz:
a)  zaświadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach o objęciu rodziny opieką socjalną,
b)  zaświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy,
c)   orzeczenia o niepełnosprawności,
d)   opinii dyrektora placówki oświatowej /przedszkole, szkoła/,
e)   innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową rodziny.
5. Decyzję o zwolnieniu z opłaty stałej podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3

Opłata, o której mowa w § 2 pkt. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.

§ 4

1. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w oparciu o kalkulację kosztów ustala dyrektor przedszkola / szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której mowa w § 2 pkt. 1, za wyjątkiem długotrwałej, ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym obejmującej co najmniej miesiąc. W przypadku takim opłata stała podlega odpowiednio proporcjonalnym odpisom.

§ 5

Wysokość opłat oraz zakres świadczeń udzielanych przez publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola / szkoły a rodzicami (opiekunami) dziecka - stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca.

§ 7

Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 40 % za drugie i każde następne dziecko.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 9

1. Traci moc uchwała Nr XLI/272/2002 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych.

2. Traci moc uchwała Nr XXX/347/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 sierpnia 2004 r.2 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/2002 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2008 r.
 
 
Załączniki:
  1. Wzór umowy na pobyt dziecka w przedszkolu Dokument Word
 

Uchwały Oświatowe