Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XV/132/07
Drukuj Email
Spis treści
Uchwała Nr XV/132/07
Tabela punktowych rozpiętości
Wszystkie strony
 
Uchwała Nr XV/132/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania.
 
 
 
Uchwała Nr  XV/132/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wartości punktów służących do obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy i Miasta Dobczyce - szkołach, przedszkolach, gimnazjum i poradni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. nr 146, poz. 1222 ze zm.) na wnioski z dnia 19.10.2007 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczycach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kornatce, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadnikach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Dobczycach, Dyrektora Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum w Dobczycach Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:

§ 1
 
Za wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania przyjmuje się kwotę 936,00 zł.
Za wartość punktu służącego do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przyjmuje się kwotę 3,00 zł.
Tabela punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3
 
Traci moc uchwała Nr XXVI/318/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wartości punktów służących do obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy i Miasta Dobczyce - szkołach, przedszkolach, gimnazjum i poradni.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3. Uchwała ma zastosowanie od 01.11.2007 r. 

Uchwały Oświatowe