Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XV/131/07
Drukuj Email
Spis treści
Uchwała Nr XV/131/07
Regulamin
Regulamin - dodatek funkcyjny
Regulamin - dodatek mieszkaniowy
Stawki funduszu nagród
Wszystkie strony
 
Uchwała Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce na rok 2008.
 
 
 
 UCHWAŁA Nr XV/131/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce na rok 2008

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela /Dz.U, z 2006 r. Nr 97, poz.647 z późn. zm./, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela", w związku z art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami), zwanego dalej „Rozporządzeniem", po ustawowym uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce na rok 2008 o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela i Rozporządzenia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3. Uchwała ma zastosowanie od 01.01.2008 r.


 

Uchwały Oświatowe