Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XV/130/07
Drukuj Email
Spis treści
Uchwała Nr XV/130/07
Regulamin
Wszystkie strony
 
Uchwała Nr XV/130/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobczyce regulaminu funduszu zdrowotnego.
 
 
 
Uchwała Nr XV/130/07
z dnia 30 października 2007 r.
Rady Miejskiej w Dobczycach

w sprawie: określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobczyce regulaminu funduszu zdrowotnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca .1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1.591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu w dniu 23 października 2007 r. opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:

§ 1

Środki finansowe na pomoc zdrowotną powstają corocznie z odpisu w wysokości 0,2 % planowanej rocznej sumy środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce.

§ 2

Ustala się dla jednostek organizacyjnych oświaty Gminy Dobczyce Regulamin funduszu zdrowotnego (gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


 

Uchwały Oświatowe