Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XIV/124/2007
Drukuj Email
Spis treści
Uchwała Nr XIV/124/2007
Statut Jednostki
Wszystkie strony
 
Zał. do Uchwały Nr XIV/124/07
Rady Miejskiej w Dobczycach

STATUT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KĘDZIERZYNCE
 
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce zwana dalej Świetlicą jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

2. Świetlica jest jednostką organizacyjną Gminy Dobczyce prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

1. Świetlica działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37 poz. 331),
- niniejszego statutu.
2. Świetlica nie posiada osobowości prawnej.

3. Nadzór nad Świetlicą sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

4. Świetlica działa na terenie Gminy Dobczyce. Siedzibą Świetlicy jest Kędzierzynka - budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przedmiot działalności

§ 3

1. Celem Świetlicy jest wsparcie rodzin mających trudności w wykonywaniu swoich zadań przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem poza rodziną w szczególności przez działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

2. Świetlica zapewnia dziecku:
a) pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych;
b) organizację czasu wolnego;
c) stałą pracę z rodziną dziecka;
3.  Świetlica zapewnia dziecku również:
a) przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania;
b) wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć,
4. Świetlica realizując swoje działania powinna dążyć do osiągnięcia celów wychowawczych, w szczególności dotyczących:
a) wychowania do godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia;
b) umiejętności pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
c) umiejętności nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych, społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami.
5. Udzielając pomocy należy mieć na uwadze podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:
a) zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego;
b) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną;
c) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku;
d) wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą
e) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
Organizacja
 
§ 4

1. Świetlicą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik.

2. Kierownik jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

3. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania Świetlicy określa regulamin, opracowany przez kierownika jednostki w porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce.

4. Świetlica jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym zatrudnionych w Świetlicy pracowników.

§ 5

1.  Świetlica jest jednostką budżetową Gminy Dobczyce działającą według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.  Podstawą gospodarki finansowej Świetlicy jest plan finansowy jednostki budżetowej.

3.  Kierownik może podjąć decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych, według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

Postanowienia końcowe
 
§ 6

1. Zmiana Statutu może nastąpić jedynie uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach.
 
2. Świetlica używa pieczęci w brzmieniu obejmującym pełną nazwę oraz adres jej siedziby.


 

Uchwały Oświatowe