Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XIV/124/2007
Drukuj Email
Spis treści
Uchwała Nr XIV/124/2007
Statut Jednostki
Wszystkie strony
 
Uchwała Nr XIV/124/2007 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 września 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce.
 
 
 
Uchwała Nr XIV/124/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce.

Działając na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz 593 ze zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 15 listopada 2007 r. jednostkę organizacyjną Świetlicę Środowiskową w Kędzierzynce z siedzibą w Kędzierzynce, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 2

Nadaje się Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce Statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku rzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwały Oświatowe