Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XIII/112/2007
Drukuj Email
Uchwała Nr XIII/112/2007 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 04 września 2007 r. w sprawie:  zmiany uchwały Nr XI/96/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2007 r.
 
 
 
Uchwała Nr XIII/112/2007
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 4 września 2007 r.

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:
 
 § 1
 
§ 1 uchwały Nr Xi/96/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2007 r. otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na realizację zadania: „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2007/2008" do kwoty 169.842,00 zł, /słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote/ ponad granicę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2007."
 
 § 2

§ 3 pkt 1 uchwały Nr Xi/96/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2007 r. otrzymuje brzmienie:

„Środki na pokrycie zobowiązań zostaną ujęte w budżecie na rok 2008 w wysokości 169.842,00 zł."
 
§ 3
 
W pozostałej części uchwala Nr Xl/96/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2007 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

 

Uchwały Oświatowe