Strona główna / 2007 / Uchwała Nr XI/96/2007
Drukuj Email
Uchwała Nr XI/96/2007  Rady  Miejskiej  w  Dobczycach z  dnia 31 lipca 2007. w  sprawie:  zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2007/2008”
 
 
 
Uchwała Nr XI / 96/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 31 lipca 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadania : „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2007/2008"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na realizację zadania: „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2007/2008" do   kwoty
156 777,00 zł, /słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) ponad granicę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2007.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zawarcia umowy w zakresie zadania, którym mowa w § 1.

§ 3

1. Środki na pokrycie zobowiązań zostaną ujęte w budżecie na rok 2008 w wysokości 156 777,00 zł.
2. űródłem pokrycia zobowiązań wymienionych w § 1 będą dochody własne Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwały Oświatowe